Veiligheid Lammenschansweg

dinsdag 13 juni 2023

Verkeersveiligheid

De afronding van het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg vond plaats in mei.  Daarin werden 200 reacties van betrokkenen vanuit de enquête verwerkt. Vooruitlopend op de definitieve resultaten van het onderzoek wordt al een eerste verbetermaatregel uitgevoerd: de huidige VOP-borden (blauwe signaleringsborden die een voetgangersoversteekplaats markeren) op de Lammenschansweg worden vervangen door VOP-borden met een ‘Led-onderstraler’. Dit betekent dat er een lichtpunt aan de onderzijde van het bord komt. Dit zorgt ervoor dat het zebrapad in het donker beter wordt verlicht en de voetgangers daardoor beter zichtbaar zullen zijn.

Deze maatregel past bij de verbeterpunten op korte termijn zoals die uit de analyse van de bestaande situatie naar voren zijn gekomen, namelijk: Verbeteren van de oversteekvoorzieningen. Daarbij is als één van de mogelijke ‘quick wins’ genoemd: verlichting bij oversteekvoorzieningen op orde brengen.

Los van deze maatregel zal nog nader moeten worden bekeken in hoeverre de verlichting van de kruispunten nog verdere verbetering behoeft.

Het concept-rapport is recent verschenen: alle resultaten worden nu besproken met betrokkenen, hierna vindt nog een gesprek met de wethouder plaats. Daarna wordt het definitieve rapport aangeboden aan de wethouder.

Als meer bekend is, zullen we melden wat er voor maatregelen genomen gaan worden om de verkeersveiligheid op de Lammenschansweg verder te verbeteren. Wordt dus vervolgd!

Nieuwsbrief