Nieuws

Uitnodiging Fonteinbuurtjedinsdag 4 juni 2024
Bouwprojecten

Hoe staat het met het onderzoek naar sloop en nieuwbouw? Kom naar de Wijkbijeenkomst Fonteintbuurtje.

Datum: Zaterdag 15 juni, 11.00 tot 14.00 uur

Locatie: P. de la Courtstraat 22

Zie ook de flyer.

Lees meer
Verkeersbesluit Lammenschanswegdinsdag 4 juni 2024
Verkeersveiligheid

Ter verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn worden diverse verkeersmaatregelen genomen waaronder aanpassing fiets/voetgangersoversteken, verduidelijken doelgroep/herkenbaarheid busbaan en het instellen van 30km/uur zones.

Zie ook de volgende link voor meer informatie.

Verkeersveiligheid Lammenschanswegdinsdag 28 mei 2024
Verkeersveiligheid

Dinsdag 21 mei jl. was er weer een overleg tussen de afdeling Verkeer, verkeersbureau DTV en de Klankbordgroep bestaande uit bewoners en wijkbesturen langs en rondom de Lammenschansweg.

Het verkeersbureau DTV had voor fase twee een aantal varianten doorgerekend en uitgewerkt, waarin de knelpunten bij iedere variant werden gevisualiseerd. De voor- en nadelen van drie concepten werden vervolgens in een discussie en op presentatieborden gepresenteerd.

Bijeenkomst Fonteinbuurtdinsdag 28 mei 2024
Bouwprojecten

14 mei jl. vond weer een bijeenkomst plaats met de wijkwerkgroep (huurders Ons Doel, bewonerscommissieleden, omwonende kopers en twee leden wijkcomité). Deze bijeenkomst had vooral een informerend karakter. De volgende keer wordt weer een meer 'inputgericht sessie' georganiseerd. De volgende wijkcommissie vergadering Ons Doel is op 9 juli. a.s.

Besproken werd de voorgang met betrekking tot het project Fonteinbuurt nieuwbouw: 203 sociale huurwoningen.

Duurzaam samenzondag 5 mei 2024
Energietransitie

In april hebben vertegenwoordigers van de drie wijkcomités (Vreewijk, Profburgerwijk en Tuinstad-Staalwijk) gesproken over de energietransitie. Centraal hierbij stond de wijze waarop de wijken en haar burgers hierbij actief betrokken kunnen worden. Zie bijgaand document voor de inhoud van dit overleg. Tevens is besloten om namens de drie wijkcomités een brief te sturen naar de betreffende wethouder voor de vragen en ideeën die er leven omtrent dit onderwerp.

Verslag Fonteinbuurtjemaandag 22 april 2024
Bouwprojecten

6 Februari jongstleden is er een overleg geweest met de wijkwerkgroep. Hierbij is o.a. een schets gegeven over de historie van de wijk. Daarnaast is er gesproken over de ruimtelijke omgeving in de wijk. Hierbij zijn verschillende vragen gesteld en suggesties gedaan. Meer valt te lezen in het verslag van dit overleg. Overige verslagen en nieuwsbrieven zijn te vinden op de website van Ons Doel.

Vergroening Resedastraatdinsdag 12 maart 2024
Groen

De gemeente Leiden is van plan om in het het voorjaar van 2024 de hoek van de Pieter de la Courtstraat en de Resedastraat te vergroenen. Naast het vergroten van de leefbaarheid in de wijk, is dit ook om overtollig regenwater te kunnen verwerken.

In de brief die de bewoners hebben ontvangen staat een schets van de voorgestelde vergroening.

Meer kunt u lezen op de website van de gemeente Leiden over dit plan.

Update 28 maart: de bewoners hebben inmiddels een brief gekregen. De werkzaamheden starten 3 april en zullen naar verwachting 1 week in beslag nemen.

Stand van zaken Maatregelen Verhogen Veiligheid Lammenschanswegmaandag 26 februari 2024
Verkeersveiligheid

In februari was er weer een vergadering met de klankbordgroep voor de herinrichting van de Lammenschansweg. Met als doel verhogen verkeersveiligheid.

De afdeling Verkeer van de gemeente Leiden heeft op deze laatste bijeenkomst een aantal schetsen gepresenteerd  hoe de Lammenschansweg er uit zou kunnen zien na aanpassing. Daarbij is een aantal varianten uitgewerkt bijvoorbeeld één met een aparte rijstrook voor bussen, één richting/twee richtingen voor auto’s  per rijbaan. Voetgangers en fietsen krijgen voorrang.

Welke variant het uiteindelijk gaat worden is nu nog niet duidelijk.

Daarnaast zijn er spelregels opgesteld voor hoe de klankbordgroep en de gemeente met elkaar om gaan. Gezien het belang van de veiligheid van Lammenschansweg waren de discussies soms fel, maar altijd respectvol.

De volgende bijeenkomst zal op 18 april 2024 zijn. Dan zullen er meer concrete voorstellen komen voor aanpassingen op langere termijn. Er is een aantal vragen/antwoorden dat voor de inrichting van de Lammenschans-driehoek van belang is.

Fonteinbuurtje - Geliefde woonwijk, nu én in de toekomstdinsdag 16 januari 2024
Bouwprojecten

De woningen van Ons Doel in het Fonteinbuurtje zijn verouderd. Opknappen is ingrijpend, en helpt – helaas – niet genoeg. Daarom onderzoekt woningbouwvereniging Ons Doel hoe ze met slopen en nieuwbouwen ervoor kunnen zorgen dat de wijk een geliefde woonwijk blijft, nu én in de toekomst.

Ons Doel is nog niet begonnen met het onderzoek en de uitkomsten staan nog niet vast. Het duurt nog zeker drie jaar voor ze écht weten wat ze gaan doen waarmee ze aan de slag gaan. Zie voor meer informatie de uitgebreide website van Ons Doel over dit project.

Bron: Ons Doel

De beste wensen!dinsdag 9 januari 2024
Communicatie

Het Wijkcomité Tuinstad-Staalwijk wenst alle bewoners

het allerbeste voor 2024! Zie ook de Wijkkrant (winternummer 2023)!

Het Wijkcomité: Max van der Wijk, Aad de Wit, Emile de Heer, Ruurd de Boer, Wim Nijboer en Pieter Swager

Videoproject Sociaal Domeindinsdag 19 december 2023
Communicatie

Documentaires maken met ouderen in Leiden

Tuinstad-Staalwijk is een populaire wijk van Leiden. Mensen van alle leeftijden wonen er graag en willen er ook blijven wonen.

Van september 2019 tot en met december 2019 is een videoproject uitgevoerd met als titel ‘Langer wonen van ouderen in de eigen omgeving’.

Senioren uit de wijk hebben zichtbaar gemaakt wat zij zélf zien als prioriteit om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Met behulp van een IPad hebben zij hun wensen of knelpunten in beeld gebracht. In vijf bijeenkomsten hebben zij zich verdiept in het onderwerp, de opnames gemaakt en deze gemonteerd tot korte filmpjes.

Bron: Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Terugblik 3e energieavond 11 oktober jl.donderdag 26 oktober 2023
Energietransitie

Op 11 oktober jl. vond op de locatie 'Speeltuin' onze 3e informatieavond plaats over de energietransitie.

Deze avond over vergunningen was een afsluiting van een serie van drie.
Het aantal aanwezigen was beperkt, maar degenen die aanwezig waren, waren zeer geïnteresseerd en hadden veel vragen.

De presentatie van ‘Erfgoed Leiden en omstreken’ werd uitgevoerd door senior-adviseur Rients-Anne Slotema en zijn collega Lucas Veldmaat.

Zij hadden een zeer heldere, verzorgde en praktische presentatie met veel aanwijzingen voor aanvragers.  
Klik hier voor de presentatie.  

Duurzaam richting de winter: gratis adviesvrijdag 1 september 2023
Energietransitie

Op 7 september gaat het Duurzaam Spreekuur in de BOP weer van start. Daar kan je advies krijgen over hoe je nog vóór de winter je stroom- en gasgebruik kunt minderen, of hoe je je huis flink kunt verduurzamen. Maar er zijn nog meer mogelijkheden in Leiden om gratis deskundig advies te krijgen. We zetten ze hier op een rijtje, met aan het eind een aankondiging van onze energie-avond over het aanvragen van vergunningen

3e energie-avond wijk woensdag 11 oktober 2023 20.00 u locatie Speeltuinzondag 13 augustus 2023
Energietransitie

Na twee geslaagde energie-avonden in 2022 (één over isolatie en één over zonnepanelen & warmtepompen) op de locatie Speeltuin organiseert het Wijkcomité op woensdag 11 oktober 2023 om 20.00 u op de locatie Speeltuin een derde energie-avond. Centraal staan hier: vergunningenbeleid en -traject.

Ouderenactiviteitenochtend 2023zondag 13 augustus 2023
Communicatie

We kijken terug op een rustige, maar wel gezellige Ouderen-activiteitenochtend 2023 op locatie 'Speeltuin'.
Wel hopen we volgend jaar meer ouderen te kunnen bereiken voor de ochtend.
Bedankt voor alle ondersteuning vanuit de speeltuin!

Rapport verbeteren verkeersveiligheid Lammenschansweg zondag 13 augustus 2023
Verkeersveiligheid

Veiligheid Lammenschansweg Het definitieve rapport over de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg is inmiddels aangeboden aan de wethouder.
Belangrijk is nu de vraag welke van de in het rapport genoemde (mogelijke) verbeteringen gerealiseerd gaan worden.

Update januari 2024
Een klankbordgroep Lammenschansweg spreekt inmiddels met de gemeente over mogelijke en haalbare verbetermogelijkheden. Zie recent verslag klankbordgroep.

Buurtborrel 2023dinsdag 13 juni 2023
Communicatie

Buurtborrel 2023.

Op vrijdag 1 september 2023 vanaf 17.00 uur vindt onze jaarlijkse buurtborrel plaats. De locatie is ook dit jaar Speeltuinvereniging Zuiderkwartier, Anjelierstraat. Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen we elkaar ontmoeten, weer bijpraten en hopelijk genieten van het mooie weer.

Energietransitiedinsdag 13 juni 2023
Energietransitie

Na twee geslaagde energie-avonden in 2022 (één over isolatie en één over zonnepanelen & warmtepompen) op de locatie Speeltuin bereiden we een derde energie-avond voor. Naar verwachting zal deze in september 2023 plaatsvinden.

Veiligheid fietsrotonde Koninginnelaandinsdag 13 juni 2023
Verkeersveiligheid

Fietsrotonde Koninginnelaan.  Ook bij de fietsrotonde speelt het verhogen van de veiligheid voor de verkeers-deelnemers.

Ook daar zijn we ook nog in gesprek over mogelijke aanpassing aan de fietsrotonde. 

Hopelijk komt daar in juni meer duidelijkheid over.
We melden direct wanneer zich ontwikkelingen voordoen.

Veiligheid Lammenschansweg dinsdag 13 juni 2023
Verkeersveiligheid

De afronding van het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg vond plaats in mei.  Daarin werden 200 reacties van betrokkenen vanuit de enquête verwerkt. Vooruitlopend op de definitieve resultaten van het onderzoek wordt al een eerste verbetermaatregel uitgevoerd: de huidige VOP-borden (blauwe signaleringsborden die een voetgangersoversteekplaats markeren) op de Lammenschansweg worden vervangen door VOP-borden met een ‘Led-onderstraler’. Dit betekent dat er een lichtpunt aan de onderzijde van het bord komt. Dit zorgt ervoor dat het zebrapad in het donker beter wordt verlicht en de voetgangers daardoor beter zichtbaar zullen zijn.

Deze maatregel past bij de verbeterpunten op korte termijn zoals die uit de analyse van de bestaande situatie naar voren zijn gekomen, namelijk: Verbeteren van de oversteekvoorzieningen. Daarbij is als één van de mogelijke ‘quick wins’ genoemd: verlichting bij oversteekvoorzieningen op orde brengen.

Buurtborrel 2023dinsdag 13 juni 2023
Communicatie

Buurtborrel 2023.

Op vrijdag 1 september 2023 vanaf 17.00 uur vindt onze jaarlijkse buurtborrel plaats. De locatie is ook dit jaar Speeltuinvereniging Zuiderkwartier, Anjelierstraat. Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen we elkaar ontmoeten, weer bijpraten en hopelijk genieten van het mooie weer.

Ouderenactiviteitenochtend 2023maandag 5 juni 2023
Communicatie

Ouderenactiviteitenochtend 2023.

Op dinsdag 20 juni a.s. tussen half 11 en twaalf  organiseert het wijkcomité een ouderenactiviteit op de locatie Speeltuinvereniging Zuiderkwartier, Anjelierstraat. Er kan koffie gedronken worden, Jeu de Boules gespeeld of gesjoeld. Er is een ‘buitenspel’ en er is ook een bewegingscoach aanwezig die met de deelnemers een aantal oefeningen zal doen.

U leest hierover meer op affiches in de Herenstraat, o.a. bij de BuurtOntmoetingsPlek (BOP) en de Speeltuin. Aanmelden kunt u zich op de lijst op beide locaties.    

Ontwikkeling Bloemistenlaanzondag 14 mei 2023
Bouwprojecten

Op dit moment werkt eigenaar Het Bleekveld BV gestaag aan de bouw van de 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen). Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep verantwoordelijk. De oplevering vind plaats van af medio 2024.

Energieavond maart 2023 terugblikdinsdag 14 maart 2023
Energietransitie

Wij kijken terug op een geslaagde informatie-avond over zonnepanelen en warmtepompen. Dank aan de deskundige sprekers en de speeltuinvereniging voor het gebruiken van de 'locatie'. Een uitgebreide terugblik volgt.

Energieavond maart 2023zondag 12 februari 2023
Energietransitie

Het Wijkcomité nodigt u nu uit voor de 2 e thema-avond energietransitie op woensdag 8 maart 2023 op de locatie Speeltuinvereniging Zuiderkwartier, Anjelierstraat, van 20.00 – 22.00 uur. Onderwerp: zonnepanelen en (hybride)warmtepompen.

Wisseling voorzitterschap Wijkcomité Tuinstad-Staalwijkzondag 12 februari 2023
Communicatie

Aad de Wit gaat het voorzitterschap van het wijkcomité Tuinstad-Staalwijk per 1 januari overnemen van Arno Lammeretz. Het wijkcomité dankt Arno voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Het verwelkomt tevens Aad als nieuwe voorzitter. Een mooi moment voor een terug- en vooruitblik. In de laatste wijkkrant vindt u een interview met beiden (op pagina 5). Zie ook pdf van Wijkkrant op onze website.

Inspraakavond verkeersveiligheid Lammenschansweg op 17 januari 2023zaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

De laatste tijd zijn er veel verkeersongelukken geweest op het kruispunt Lammenschansweg en Koninginnelaan. Met soms zwaar letsel voor betrokkenen als gevolg. Twee betrokken wijkbewoners hebben besloten hiertoe in actie te komen en het wijkcomité heeft zich bij hen aangesloten.

Verbetering veiligheid fietsrotonde Koninginnelaanzaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

Op basis van een uitgevoerd onderzoek en overleg met de gemeente het volgende: het onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd, heeft mogelijke aanpassingen geformuleerd. Nu volgt overleg met de gemeente en bewoners over aanpassingen. Ook wordt er daarbij gekeken naar verkeersstromen door de Staalwijkstraat. Als er meer bekend is, melden wij dat direct via onze website.

Energieavond oktober 2022dinsdag 18 oktober 2022
Energietransitie

Onder de titel ‘Help, hoe bespaar ik energie?’ organiseerde het Wijkcomité op 19 oktober jl. op de speeltuinlocatie de eerste thema-avond over energie in het kader van de energietransitie. Presentaties waren er van Neal van Duijn en Ben Vroom (www.gagoed.nl / TuinStaalVreewijk@gagoed.nl).

Ouderenactiviteit 2022dinsdag 6 september 2022
Communicatie

Op 7 september jl. vond op locatie Speeltuin Zuiderkwartier onze ‘Ouderenactiviteit 2022’ plaats. Het werd een geanimeerde ochtend waarop gezamenlijk koffie/thee gedronken kon worden en waarop naast deelname aan activiteiten van de bewegingscoach ook Jeu de Boules gespeeld kon worden. Op de foto een impressie van één van de activiteiten. Het weer werkte gelukkig ook mee. De datum van de Ouderenactiviteit 2023 wordt in het voorjaar bekend gemaakt.

Buurtborrel 2022donderdag 1 september 2022
Communicatie

Op 2 september jl. organiseerden wij onze jaarlijkse Buurborrel. In een ontspannen sfeer, en met prachtig weer, konden buurtbewoners elkaar ontmoeten bij Speeltuin Zuiderkwartier. Voorzitter Arno Lammeretz (zie foto) presenteerde de plannen voor komend jaar en de nieuwe website van het Wijkcomité werd gelanceerd. De hapjes en drankjes waren goed verzorgd door de vrijwilligers van de Speeltuin. Kortom: voor herhaling vatbaar in 2023!

Energietransitie, Help! Hoe bespaar ik energie?woensdag 31 augustus 2022
Energietransitie

Door de torenhoge gas- en stroomprijzen en de oorlog in Oekraïne vragen veel mensen zich af hoe ze minder gas kunnen gebruiken, zeker nu de winter er weer aankomt. Wijkambassadeur Neal van Duijn en Ben Vroom nodigen u, samen met het wijkcomité, uit voor de thema-avond ‘Help – hoe bespaar ik energie?’ op 19 oktober a.s. op locatie Speeltuinvereniging Zuiderkwartier.

Nieuwe website Wijkcomitémaandag 29 augustus 2022
Communicatie

Medewijkbewoner en IT-specialist Erwin Smit (erwin.smit@gmail.com en www.erwinsmit.com ) heeft belangeloos voor het wijkcomité een nieuwe website vormgegeven.

Onderzoek Fietsrotonde 2022maandag 29 augustus 2022
Verkeersveiligheid

Even kort de stand van zaken vanuit het Wijkcomité: Op 30 juni jl. zijn er drie trilsensoren geplaatst bij nummers 17, 30 en 36 van de Staalwijkstraat.

Ouderenactiviteit 2022maandag 29 augustus 2022
Communicatie

Op woensdag 7 september a.s. tussen half elf en half één organiseert het wijkcomité een activiteitenochtend voor ouderen uit de wijk, die plaatsvindt op de locatie Speeltuin Zuiderkwartier, Anjelierstraat 5. Er wordt koffie/thee geschonken en onder meer Jeu de Boules gespeeld en gesjoeld. Zie ook de affiches bij de Speeltuin en de BOP in de Herenstraat, waar je kunt intekenen op de deelnemerslijst.

Fietsparkeren in Staalwijkdonderdag 25 augustus 2022
(fiets-)parkeren

Het Wijkcomité heeft door middel van een werkgroep in kaart gebracht waar knelpunten zijn en waar aanvullende fiets-parkeer-faciliteiten noodzakelijk zijn. Het eindverslag van ons vooronderzoek is intussen doorgeleid naar de afdeling Verkeer. Met deze afdeling zal nader worden overlegd over waar aanvullende fietsenrekken geplaatst zouden moeten worden. Wij berichten u als wij een reactie hebben gekregen van de gemeente.

Energietransitiezondag 12 juni 2022
Energietransitie

Wij volgen als wijkcomité TuinstadStaalwijk alle berichtgeving van de wijkverenigingen over de energietransitie met grote interesse. Wij delen de indruk die bestaat bij wijkverenigingen dat er veel alternatieven zijn voor die transitie die thans nog onderbelicht worden.

‘Heropening’ herstelde Visfonteinzondag 12 juni 2022
Communicatie

Afgelopen Oud en nieuw werd de visfontein aan de Lindestraat zwaar beschadigd door vuurwerk. Gelukkig kon vorige maand de geheel gerestaureerde fontein teruggeplaatst worden.

Appelbomen Buurttuin leeggepluktzaterdag 3 juli 2021
Communicatie

De appelbomen van de Buurttuin Tuinstad, gelegen tussen Pioenstraat en Pieter de la Courtstraat, zijn tot aan de hoogst onbereikbare takken, helemaal leeggeplukt. Wie dit heeft gedaan is onbekend. De mensen van de Buurttuin schrijven: “Kennelijk zijn ze meegenomen door wanhopig...

Nieuwsbrief