Verkeersveiligheid

Wij luisteren naar bewoners over de veiligheid van het verkeer en dienen de gemeente van advies.

Verkeersbesluit Lammenschanswegdinsdag 4 juni 2024
Verkeersveiligheid

Ter verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn worden diverse verkeersmaatregelen genomen waaronder aanpassing fiets/voetgangersoversteken, verduidelijken doelgroep/herkenbaarheid busbaan en het instellen van 30km/uur zones.

Zie ook de volgende link voor meer informatie.

Lees meer
Verkeersveiligheid Lammenschanswegdinsdag 28 mei 2024
Verkeersveiligheid

Dinsdag 21 mei jl. was er weer een overleg tussen de afdeling Verkeer, verkeersbureau DTV en de Klankbordgroep bestaande uit bewoners en wijkbesturen langs en rondom de Lammenschansweg.

Het verkeersbureau DTV had voor fase twee een aantal varianten doorgerekend en uitgewerkt, waarin de knelpunten bij iedere variant werden gevisualiseerd. De voor- en nadelen van drie concepten werden vervolgens in een discussie en op presentatieborden gepresenteerd.

Stand van zaken Maatregelen Verhogen Veiligheid Lammenschanswegmaandag 26 februari 2024
Verkeersveiligheid

In februari was er weer een vergadering met de klankbordgroep voor de herinrichting van de Lammenschansweg. Met als doel verhogen verkeersveiligheid.

De afdeling Verkeer van de gemeente Leiden heeft op deze laatste bijeenkomst een aantal schetsen gepresenteerd  hoe de Lammenschansweg er uit zou kunnen zien na aanpassing. Daarbij is een aantal varianten uitgewerkt bijvoorbeeld één met een aparte rijstrook voor bussen, één richting/twee richtingen voor auto’s  per rijbaan. Voetgangers en fietsen krijgen voorrang.

Welke variant het uiteindelijk gaat worden is nu nog niet duidelijk.

Daarnaast zijn er spelregels opgesteld voor hoe de klankbordgroep en de gemeente met elkaar om gaan. Gezien het belang van de veiligheid van Lammenschansweg waren de discussies soms fel, maar altijd respectvol.

De volgende bijeenkomst zal op 18 april 2024 zijn. Dan zullen er meer concrete voorstellen komen voor aanpassingen op langere termijn. Er is een aantal vragen/antwoorden dat voor de inrichting van de Lammenschans-driehoek van belang is.

Rapport verbeteren verkeersveiligheid Lammenschansweg zondag 13 augustus 2023
Verkeersveiligheid

Veiligheid Lammenschansweg Het definitieve rapport over de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg is inmiddels aangeboden aan de wethouder.
Belangrijk is nu de vraag welke van de in het rapport genoemde (mogelijke) verbeteringen gerealiseerd gaan worden.

Update januari 2024
Een klankbordgroep Lammenschansweg spreekt inmiddels met de gemeente over mogelijke en haalbare verbetermogelijkheden. Zie recent verslag klankbordgroep.

Veiligheid fietsrotonde Koninginnelaandinsdag 13 juni 2023
Verkeersveiligheid

Fietsrotonde Koninginnelaan.  Ook bij de fietsrotonde speelt het verhogen van de veiligheid voor de verkeers-deelnemers.

Ook daar zijn we ook nog in gesprek over mogelijke aanpassing aan de fietsrotonde. 

Hopelijk komt daar in juni meer duidelijkheid over.
We melden direct wanneer zich ontwikkelingen voordoen.

Veiligheid Lammenschansweg dinsdag 13 juni 2023
Verkeersveiligheid

De afronding van het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg vond plaats in mei.  Daarin werden 200 reacties van betrokkenen vanuit de enquête verwerkt. Vooruitlopend op de definitieve resultaten van het onderzoek wordt al een eerste verbetermaatregel uitgevoerd: de huidige VOP-borden (blauwe signaleringsborden die een voetgangersoversteekplaats markeren) op de Lammenschansweg worden vervangen door VOP-borden met een ‘Led-onderstraler’. Dit betekent dat er een lichtpunt aan de onderzijde van het bord komt. Dit zorgt ervoor dat het zebrapad in het donker beter wordt verlicht en de voetgangers daardoor beter zichtbaar zullen zijn.

Deze maatregel past bij de verbeterpunten op korte termijn zoals die uit de analyse van de bestaande situatie naar voren zijn gekomen, namelijk: Verbeteren van de oversteekvoorzieningen. Daarbij is als één van de mogelijke ‘quick wins’ genoemd: verlichting bij oversteekvoorzieningen op orde brengen.

Inspraakavond verkeersveiligheid Lammenschansweg op 17 januari 2023zaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

De laatste tijd zijn er veel verkeersongelukken geweest op het kruispunt Lammenschansweg en Koninginnelaan. Met soms zwaar letsel voor betrokkenen als gevolg. Twee betrokken wijkbewoners hebben besloten hiertoe in actie te komen en het wijkcomité heeft zich bij hen aangesloten.

Verbetering veiligheid fietsrotonde Koninginnelaanzaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

Op basis van een uitgevoerd onderzoek en overleg met de gemeente het volgende: het onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd, heeft mogelijke aanpassingen geformuleerd. Nu volgt overleg met de gemeente en bewoners over aanpassingen. Ook wordt er daarbij gekeken naar verkeersstromen door de Staalwijkstraat. Als er meer bekend is, melden wij dat direct via onze website.

Onderzoek Fietsrotonde 2022maandag 29 augustus 2022
Verkeersveiligheid

Even kort de stand van zaken vanuit het Wijkcomité: Op 30 juni jl. zijn er drie trilsensoren geplaatst bij nummers 17, 30 en 36 van de Staalwijkstraat.

Nieuwsbrief