Verkeersveiligheid

Wij luisteren naar bewoners over de veiligheid van het verkeer en dienen de gemeente van advies.

Rapport verbeteren verkeersveiligheid Lammenschansweg zondag 13 augustus 2023
Verkeersveiligheid

Veiligheid Lammenschansweg Het definitieve rapport over de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg is inmiddels aangeboden aan de wethouder.
Belangrijk is nu de vraag welke van de in het rapport genoemde (mogelijke) verbeteringen gerealiseerd gaan worden.

Update januari 2024
Een klankbordgroep Lammenschansweg spreekt inmiddels met de gemeente over mogelijke en haalbare verbetermogelijkheden. Zie recent verslag klankbordgroep.

Lees meer
Veiligheid fietsrotonde Koninginnelaandinsdag 13 juni 2023
Verkeersveiligheid

Fietsrotonde Koninginnelaan.  Ook bij de fietsrotonde speelt het verhogen van de veiligheid voor de verkeers-deelnemers.

Ook daar zijn we ook nog in gesprek over mogelijke aanpassing aan de fietsrotonde. 

Hopelijk komt daar in juni meer duidelijkheid over.
We melden direct wanneer zich ontwikkelingen voordoen.

Veiligheid Lammenschansweg dinsdag 13 juni 2023
Verkeersveiligheid

De afronding van het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg vond plaats in mei.  Daarin werden 200 reacties van betrokkenen vanuit de enquête verwerkt. Vooruitlopend op de definitieve resultaten van het onderzoek wordt al een eerste verbetermaatregel uitgevoerd: de huidige VOP-borden (blauwe signaleringsborden die een voetgangersoversteekplaats markeren) op de Lammenschansweg worden vervangen door VOP-borden met een ‘Led-onderstraler’. Dit betekent dat er een lichtpunt aan de onderzijde van het bord komt. Dit zorgt ervoor dat het zebrapad in het donker beter wordt verlicht en de voetgangers daardoor beter zichtbaar zullen zijn.

Deze maatregel past bij de verbeterpunten op korte termijn zoals die uit de analyse van de bestaande situatie naar voren zijn gekomen, namelijk: Verbeteren van de oversteekvoorzieningen. Daarbij is als één van de mogelijke ‘quick wins’ genoemd: verlichting bij oversteekvoorzieningen op orde brengen.

Inspraakavond verkeersveiligheid Lammenschansweg op 17 januari 2023zaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

De laatste tijd zijn er veel verkeersongelukken geweest op het kruispunt Lammenschansweg en Koninginnelaan. Met soms zwaar letsel voor betrokkenen als gevolg. Twee betrokken wijkbewoners hebben besloten hiertoe in actie te komen en het wijkcomité heeft zich bij hen aangesloten.

Verbetering veiligheid fietsrotonde Koninginnelaanzaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

Op basis van een uitgevoerd onderzoek en overleg met de gemeente het volgende: het onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd, heeft mogelijke aanpassingen geformuleerd. Nu volgt overleg met de gemeente en bewoners over aanpassingen. Ook wordt er daarbij gekeken naar verkeersstromen door de Staalwijkstraat. Als er meer bekend is, melden wij dat direct via onze website.

Onderzoek Fietsrotonde 2022maandag 29 augustus 2022
Verkeersveiligheid

Even kort de stand van zaken vanuit het Wijkcomité: Op 30 juni jl. zijn er drie trilsensoren geplaatst bij nummers 17, 30 en 36 van de Staalwijkstraat.